Projektová příprava a navazující inženýrské práce

Každý projekt vyžaduje kvalitní a odbornou přípravu. Jen tak je možné dosáhnout cílů projektu s jeho plným potenciálem a zároveň v předem stanovených rozpočtových mantinelech. To považujeme za velmi důležitý aspekt každé realizace!

Pro případ vašich dotazů k výběru potřebných služeb projektové přípravy Vám rádi poskytneme více informací. 

Spolupracujeme s předními odborníky pro danou oblast, kteří nám pomáhají dodávat naše služby na vysoké úrovni.

Příprava projektu a inženýring

 • Projektová dokumentace % 2,5
  Dokumentace pro stavební povolení (pozemní stavby)
  • Projektová dokumentace % 2,5
   Dokumentace pro zadávací řízení a realizaci stavby
  Stavební rozpočet CZK 10.000
  Rozpočet k projektové dokumentaci

 • Inženýrská činnost ve výstavbě CZK 20.000 
 •  Zajištění stavebního povolení
  • Konzultace projektové přípravy na vyžádání 
  •  Optimalizace projektové dokumentace a odborných výstupů
 • Urychlení přípravy + 30 % 
 • Zkrácení přípravy o 30 dnů s okamžitým zahájením přípravných prací

Odborné výstupy

 • Energetický posudek CZK 50.000 
 • Zpracovaný v souladu se zákonem a připravený pro potřeby vybraného dotačního programu

 • Emisní posudek CZK 50.000 
 • Zpracovaný v souladu se zákonem a připravený pro potřeby vybraného dotačního programu

 • Odborný posudek pro Nová zelená úsporámCZK 10.000
 • Pro oblast podpory C.3.3-9
  • Studie proveditelnosti CZK 80.000 
  • Zpracovaná v souladu s účelem jejího pořízení

  • Podnikatelský záměr CZK 40.000 
  • Zpracovaný pro řešený projekt s ohledem na váš podnik
 • Konzultace projektové přípravy na vyžádání 
 • Optimalizace projektové dokumentace a odborných výstupů

 • Urychlení přípravy + 1 % 
 • Zrychlení přípravy o 1 den 

Realizace projektu

 • Dotační management CZK 80.000
  Kompletní správa projektu po schválení žádosti o dotaci

 • Zpracování výběrového řízení do 6 mil. CZK bez DPH CZK 40.000
  Na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologií

 • Zpracování výběrového řízení nad 6 mil. CZK bez DPH CZK 80.000
  Na dodavatele stavebních prací a dodavatele technologií
  • Technický dozor investora CZK 30.000 / 1 měsíc
   Obsahuje výkon činnosti a minimálně 2 návštěvy na místě realizace projektu týdně
   • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CZK 15.000 / 1 měsíc
    Obsahuje zpracování plánu a dohled při realizaci projektu 

Udržitelnost

 • Zpracování zpráv o udržitelnosti projektu CZK 15.000 / rok
  Obvykle po dobu 3–5 let 

Dotační služby

Stanovení poplatků za provedení našich dotačních služeb vychází z náročnosti projektu a cílového dotačního programu. Vzhledem k naším předchozím zkušenostem dokážeme stanovit očekávanou cenu za zpracování kompletní žádosti o podporu a dále odměnu v případě schválení žádosti o podporu projektu.

​Poplatek bez DPH

Zpracování kompletní žádosti o podporu ​30,000 Kč 

Odměna schválení ​     5 %

Alternativní stanovení poplatků za naše energetické a dotační služby

Pro každou obec, firmu i jednotlivce máme to pravé. Vybírejte mezi konzultačními a poradenskými dotačními službami pro oblasti ochrany klimatu. Typickými projekty jsou akce zaměřené na snižování energetické náročnosti s dosažením snížení škodlivých emisí, návrhy a instalace obnovitelných zdrojů energie a dále například sítí rychlého internetu.

Víme, že kvalitním základem je informační náskok, proto naši nabídku začínáme konzultací či poradenstvím v dané oblasti. Více o dotačních službách.

Konzultant

CZK  0 * **

 
 • Zpracování žádosti 1 projektu
 • Koordinace přípravy projektu
 • Zpracování příloh k žádosti
 • * 8 % z ceny realizačních prací bez DPH v případě schválení žádosti o podporu
 • ** konzultace nad rámec zpracování žádosti jsou účtovány dle skutečně provedených prací na základě schváleného výkazu prací

Poradce

CZK 10.000* **

 
 • Plná podpora projektu
 • Úplné zohlednění pravidel a vybrané výzvy
 • Sdílené know-how
 • * schválení projektu na základě námi zpracovaných podkladů bude účtováno sazbou 3 % ze schváleného objemu dotace
 • ** poradenství nad rámec poskytované služby bude účtováno dle skutečně provedených prací

ýroba a dodávka

Pro oblast instalace obnovitelných zdrojů energie pro vás v v naší nabídce obsáhneme kompletní dodávku fotovoltaické elektrárny včetně případné akumulace energie na klíč. Chcete-li získat zážitek z instalace obnovitelného zdroje energie, zvolte dodávku komponent. Jakou variantu dodávky zvolíte, je zcela na Vás! 

Dodávka komponent pro elektrárny

 • Typ bez akumulace elektrické energie CZK 28.000 / 1 kWp Výrobní zařízení pro přímou spotřebu energie.
 • Typ s akumulací elektrické energie do baterií CZK 35.000 / 1 + 1 kWp a kWh zařízení umožňující ukládání vyrobených přebytků do baterií pro následnou spotřebu.
 • Typ s akumulací elektrické energie do vody CZK 30.000 / 1 kWp Zařízení zajišťující ukládání přebytečné energie pro ohřev vody.

Dodávka řešení elektrárny

 • Typ bez akumulace elektrické energie CZK 30.000 / 1 kWp Solární panely, konstrukce a materiál pro elektrické připojení
 • Typ s akumulací elektrické energie do baterií CZK 50.000 / 1 kWp Kompletní set fotovoltaické elektrárny včetně baterií
 • Typ s akumulací elektrické energie do vody CZK 21.500 / 1 kWp Vše potřebné pro zahájení výroby vlastní energie včetně její akumulace do vody
Ačkoliv se snažíme přenést zpracování projektu na odborné dodavatele, požádáme vás před zahájením našich prací o vyplnění Zjišťovacího protokolu a následně o podklady, které máte k předmětu projektu k dispozici. 

Zjišťovací protokol obsahuje základní informace o vašem záměru. Podklady k projektu jsou zejména projektová dokumentace stávajícího stavu a přehled spotřeb energie za poslední tři zúčtovací období. Pokud tyto podklady nemáte k dispozici, jsme připraveni je zpracovat za dodatečný poplatek dle náročnosti souvisejících prací s ohledem na rozsah projektu.

Lhůty jsou odvislé od rozsahu a náročnosti vašeho realizovaného záměru. Níže vám pro vaši představu sestavujeme přibližné termíny pro zpracování projektové přípravy počítané od převzetí vašich podkladů (pokud jsou k dispozici).

V případě cílení na konkrétní výzvu jsme připraveni ve spolupráci s vámi přijmout potřebná opatření, aby podání kompletní žádosti o podporu bylo provedeno v termínu stanoveném výzvou. V takovém případě vyhodnotíme realizovatelnosti vašeho záměru s ohledem na dané lhůty dotačního programu.

Projektová dokumentace
cca 2 měsíce
Stavební rozpočet
cca 14 dní
Inženýrská činnost ve výstavbě
bez odkladu dle souvisejících zákonných lhůt
Konzultace projektové přípravy
průběžně
Energetický posudek
cca 1 měsíc
Emisní posudek
cca 1 měsíc
Odborný posudek pro program Nová zelená úsporám
5 dní
Studie proveditelnosti
cca 2 měsíce
Podnikatelský záměr
cca 1 měsíc
Služby realizace projektu dle stanoveného harmonogramu projektu
Služby udržitelnosti dle stanoveného harmonogramu programu