Snižování emisí skleníkových plynů

Přestože 146 milionů tun skleníkových plynů roč- ně představuje přibližně 0,3 % v celosvětovém mě- řítku, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česká republika mezi největší emitenty. Roční emise na obyvatele ve výši 14,2 tuny CO2 ekv. jsou například o 35 % vyšší než je průměr EU a sedminásobně vyšší než v Indii.

Služby pro snižování emisí

Nahrazování fosilních zdrojů

Využívání fosilních paliv má vážné důsledky pro životní prostředí. Při spalování fosilních paliv se ročně vyprodukuje přibližně 35 miliard tun (35 gigatun) oxidu uhličitého (CO2). Přírodní procesy přitom mohou absorbovat jen malou část tohoto množství, takže dochází k čistému nárůstu atmosférického oxidu uhličitého o mnoho miliard tun ročně. CO2 je skleníkový plyn, který zvyšuje radiační působení a přispívá ke globálnímu oteplování a okyselování oceánů. Z tohoto důvodu probíhá globální posun směrem k výrobě nízkouhlíkové obnovitelné energie, který má pomoci snížit celosvětové emise skleníkových plynů.


Naše řešení

Komplexnost řešení

Realizace projektů v oblasti energetické náročnosti vyžadují zkušenosti a plné nasazení. Bez těchto předpokladů může být smýšlení o zahájení realizace nadmíru náročné a může vést k odkladu realizace, což s sebou nese další náklady v budoucnosti.

Zajistit úplný tým a tím pokrýt všechny zdroje projektu může být výzvou. Ideální řešení neexistuje, ale zmírnit náročnost práce s projektem volbou správných komponent na jednom místě Vám může přípravu a realizaci projektu značně usnadnit.

Oslovení vhodných dodavatelů projektu

Nadměrné výdaje

Ať jde o vysoké náklady za energie nebo o náklady související s přípravou a realizace řešení pro jejich snižování, známe dostupná řešení.

Aktuální výzvy na podporu projektů jsou připravené přijmout Vaši žádost o podporu financování a Vy v konečném důsledku uspoříte na provozu Vašeho majetku. V neposlední řadě svůj majetek zhodnotíte a připravíte se na zvyšování cen energií.

Objevte více