ENERGETICKÉ SLUŽBY

Energetické úspory je možné hledat všude. Potenciál je obrovský. Dá se říci, že neexistuje mnoho situací, při kterých bychom nenalezli možnost dosažení úspory energie a tím i vašich finančních prostředků vydávaných za vaši energetickou spotřebu. Samozřejmě, vše za současné ekonomické výhodnosti celé operace.

Dosažení úspory energie může být náročný proces, ale přínosy při našem správném návrhu a případně i realizaci vždy nakonec převýší náklady počáteční investice. Navíc, snížení energetické náročnosti při využívání zdrojů pocházejících primárně z fosilních zdrojů je jednou z klíčových oblastí dnešní ekonomiky, s čímž souvisí možné financování některých částí vašeho projektu. To, jak stávající infrastruktura bohužel představuje dodatečnou zátěž pro životní prostředí a vývoj cen energií se ukazuje jako velmi volatilní, navíc s růstovou tendencí, jsme připraveni vaši snahu pro změnu přinést na dosah. Všechny tyto faktory mohou značně ovlivnit přípravu a realizaci projektu. Ačkoliv v současnosti obnáší provozování energetických celků alokaci větších finančních zdrojů na provoz zařízení, která jsou na této stávající infrastruktuře závislá, může dojít k rychlé transformaci, protože již nyní existují cesty pro její výhodné dosažení. Čerpejte výhody z těchto okolností i vy! 

Potenciál pro dosažení vyšší energetické efektivity je skutečně značný. Budovy, dopravní prostředky, technologie a další oblasti mohou být podrobeny našemu zkoumání a vyhodnocení dosažitelných úspor energie. U našich specializovaných energetických služeb se přitom zaměřuje na dostupná řešení již existující na trhu a vyhodnocujeme je z pohledu technického i ekonomického (a často také z pohledu stavebního a finančního), aby vaše rozhodnutí o realizaci bylo co možná nejsnazší s ohledem na vaše priority. Pracujeme s profesionálními týmy a nástroji, které nám umožňují detailní průzkum stávajícího stavu a následně se zabýváme již ověřenými i na trhu zcela inovativními komplexními návrhy často v kombinaci s různými opatřeními, které se vzájemně logicky doplňují. V neposlední řadě nepomíjíme ani aktuální a budoucí možnosti financování těchto aktivit vedoucích k implementaci navržených opatření a tím k dosažení stanovených cílů v co možná nejkratším čase. V případě, kdy rozměr navrhovaného  záměru vyžaduje další expertízu či znalosti, neváháme s oslovením renomovaných odborníků pro dosažení všech stanovených cílů projektu. Tímto způsobem jsme vždy připravení pro organizační řízení Vašeho projektu ve všech jeho fázích.

Kromě Vašeho zájmu a našeho nasazení, nám potřebnou podporu poskytují současné politiky Evropské Unie, které pomáhají vytvářet prostředí pro změnu prostřednictvím svých finančních nástrojů.

Specializovaná podpora pro naše energetické služby. Vše na jednom místě pro vás.

Analýzy. Studie proveditelnosti. Případové studie. Dokumentace. Posudky. Návrhy. Zdroje. Koncepce. Strategie. A mnohé další.

Více o projektových službách

KOMBINACE OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY

Velkou pozornosti věnujeme kombinaci dostupných řešení a jejich vzájemné podpoře. Jsme přesvědčeni, že naše znalosti Vám poskytnou dodatečnou výhodu, protože kombinováním opatření získáváte v případě správného použití a komunikativními prostředky výsledky, které jdou nad rámec možností jednotlivých použitých dílců. Výhody ovšem nejsou jen v oblasti dosahování výsledků. Při takovém přístupu je kombinace odměněna komplexním zvýšením efektivity přípravy a realizaci projektu ve všech jeho fázích včetně vyššího financování z dostupných zdrojů.

VYŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOTAČNÍHO FINANCOVÁNÍ PRO PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Kromě přípravy projektu zajišťujeme také jeho financování z dostupných zdrojů. Přitom se zaměřujeme v první fázi na identifikaci potenciálu energetických úspor s následným rozpracováním současné situaci i s návrhy případných řešení. Záleží na rozsahu a předmětném řešení, dokážeme stanovit dopředu očekávané přínosy realizace projektu v různých stupních našich výstupů s ohledem na další práci s nimi. Ať už se jedná o Studii, Návrh či třeba energetické posouzení, vždy je možné tyto výstupy dále použít pro Vaše navazující potřeby.

Vzhledem k aktuálním možnostem dotačních příležitostí navíc zajistíme v případě Vašeho zájmu přípravu potřebných odborných materiálů a následně, pokud si budete přát, zpracujeme projekt pro podání žádosti o podporu. Zaměřujeme se na získání co možná nejvyšší možné podpory, proto vidíme cestu dotačního financování pro oblast energetických opatření většinou do 50 % výdajů, jako tu z pohledu investora za nejzajímavější.

Více o službách dotačního poradenství

ROZSAH NAŠICH ENERGETICKÝCH SLUŽEB

  • Vyhodnocení potenciálu energetických a finančních úspor možných nebo požadovaných energeticky efektivních opatření
  • Zajištění přípravy a realizace projektu s cílem dosažení plánovaných energetických úspor
  • Vyhodnocení skutečně dosahovaných energetických úspor
  • a další naše služby související s výše uvedenými úkony naší firmy.

OSLOVTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ NEBO KONKRÉTNÍ NABÍDKU PRO VÁS!