ENERGETICKÉ SLUŽBY

SLOVO ÚVODEM

Potenciál energetických úspor lze najít na různých příkladech. Naší motivací je tento potenciál najít a navrhnout optimální řešení z energetického, ekonomického a technického hlediska. Pro Vás to může znamenat značné finanční úspory a zlepšení komfortu při využívání předmětu projektu v dlouhodobém horizontu. 

Dosažení úspory energie při různých aplikacích může být náročný proces. Jsme ovšem přesvědčení, že přínosy při kvalitním a správném návrhu řešení překonají Vaše očekávání. Navíc, snížení energetické náročnosti při využívání zejména fosilních zdrojů je opatření, které přispěje ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. 

To, jak stávající infrastruktura znamená dodatečnou zátěž pro životní prostředí a ekonomiku, jsme připraveni Vaši snahu pro zlepšení současné situace z naší strany adekvátně podpořit při spolupráci s Vámi.

Potenciál pro dosažení vyšší energetické efektivity je skutečně značný. Budovy, dopravní prostředky, výrobní technologie a další vybrané oblasti mohou být součástí naší analýzy a vyhodnocení možných dosažitelných úspor energie. U našich specializovaných energetických služeb se přitom zaměřuje na dostupná řešení již existujících na trhu a vyhodnocujeme je z pohledu technického i ekonomického (a často také z pohledu stavebního a finančního), aby vaše rozhodnutí o realizaci bylo co možná nejsnazší s ohledem na Vaše priority. 

Jsme zvyklý pracovat v profesionálních týmech s nástroji, které nám umožňují detailní průzkum stávajícího stavu a následně se zabývat již ověřenými (i na trhu zcela inovativními) komplexními návrhy, často v kombinaci různých opatření, čímž dosahujeme dalších úspor. 

V neposlední řadě nepomíjíme ani aktuální a budoucí možnosti financování těchto aktivit vedoucích k implementaci navržených opatření a tím k dosažení stanovených cílů v co možná nejkratším čase. V případě, kdy rozměr navrhovaného záměru vyžaduje další expertízu či znalosti, neváháme s oslovením renomovaných odborníků pro dosažení všech dostupných cílů projektu. Tímto způsobem jsme vždy připravení pro organizační řízení Vašeho projektu ve všech jeho fázích.

Kromě Vašeho zájmu a našeho nasazení, nám potřebnou podporu poskytují současné politiky Evropské Unie, které pomáhají vytvářet prostředí pro transformaci prostřednictvím jejích finančních nástrojů.

​Specializovaná podpora pro energetické služby. Vše na jednom místě pro vás.

​Analýzy. Studie proveditelnosti. Případové studie. Dokumentace. Posudky. Návrhy. Zdroje. Koncepce. Strategie. A mnohé další.

    PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA VYŽÁDÁNÍ DLE POTŘEBY S OHLEDEM NA PARAMETRY ŘEŠENÉ PROJEKTU

Projekty na jednom místě

NÁVRH KOMBINACE OPATŘENÍ PRO DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY

Velkou pozornosti věnujeme kombinaci dostupných řešení a jejich vzájemné podpoře. Jsme přesvědčeni, že naše znalosti Vám poskytnou dodatečnou výhodu, protože kombinováním opatření získáváte v případě správného použití výsledky, které jdou nad rámec běžného řešení. 

Výhody ovšem nejsou jen v oblasti dosažených výsledků. Při takovém přístupu je kombinace odměněna také zvýšením efektivity projektu ve všech jeho fázích včetně zajištění vyššího financování z dostupných zdrojů.

VYŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOTAČNÍHO FINANCOVÁNÍ PRO PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Kromě přípravy projektu zajišťujeme také jeho financování z dostupných zdrojů. Přitom se zaměřujeme v první fázi na identifikaci potenciálu energetických úspor s následným rozpracováním současného stavu včetně návrhu případných řešení. Záleží na rozsahu a předmětu řešení, nicméně pro Vás dokážeme stanovit předem očekávané přínosy realizace projektu v různých stupních našich výstupů s ohledem na další práci s nimi. Ať už se jedná o Studii, Návrh či třeba energetické posouzení, vždy je možné tyto výstupy dále použít pro Vaše navazující potřeby.

Vzhledem k aktuálním možnostem dotačních příležitostí navíc zajistíme v případě Vašeho zájmu přípravu potřebných odborných materiálů a následně, pokud si budete přát, zpracujeme projekt pro podání žádosti o podporu. Zaměřujeme se na získání co možná nejvyšší možné podpory. 

NAŠE ENERGETICKÉ SLUŽBY

  • Vyhodnocení potenciálu energetických a finančních úspor vhodných opatření
  • zajištění přípravy a realizace projektu s cílem dosažení plánovaných úspor
  • vyhodnocení skutečně v budoucnu dosažených energetických úspor
  • a další naše služby související s výše uvedenými úkony při přípravě a realizaci projektu.

OSLOVTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ NEBO PRO KONKRÉTNÍ NABÍDKU PRO VÁS!

Obnovitelné zdroje

Design & realizace

Více informací​​